Қосымшалар

GRI КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

GRI көрсеткіштері жөніндегі ақпарат 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2017 жылғы жылдық есебін- де көрсетілген және сілтеме бойынша қол жетімді.

МАТЕРИАЛДАРДЫ МАССАСЫ МЕН КӨЛЕМІ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУ

Барлау ұңғымасының өндірістік қызметінде пайдаланатын барлық материалдар, сондай-ақ олардың типі мен массасы мен көлемі техникалық және жұмыс жобаларымен қарастырылады, ҚР экологиялық заңнамасына және азаматтық қорғау мен техникалық реттеу саласындағы заңнамаларға сәйкес тиісті тіркеуі мен қолдануға рұқсаты болады.

СӘТПАЕВ

Пайдаланылған материалдардың жалпы саны – 3 699,219, олардың ішінде: ЖЖМ – 2 161,329 тн, химиялық реагенттер мен материалдар – 1 537,89 тн.

АМӨЗ

Массасы мен көлемі көрсетілген пайдаланылған материалдар

Көрсеткіш

Негізгі  материалдар

Жаңартылмайтын материалдар

Өлшем бірлігі

Саны

1.

Шикізат

Шикізат

+

тонна

7 723 647,00

2.

Өндірістік процеспен байланысты материалдар

Катализаторлар мен адсорбенттер

+

тонна

366

Реагенттер

+

тонна

1 163,765

3.

Жартылай дайын өнімдер

Автобензин компоненттері:

тұрақты катализат

изомеризат

кокстеу бензині

КУ ГБД тұрақты бензині

Дизель отыны компоненттері:

20-SN-003+004 гидротазаланған дизель отынының АТ+АВТ қоспасының тура айдайтын керосин-газ-ойл фракциясы

+

 

 

4.

Орау мақсаттары үшін пайдаланылатын материалдар

Күкіртті орауға арналған қағаз қапшықтар

+

дана

43 796,00

Ескерту: «АМӨЗ» ЖШС-те жаңартылатын материалдар болмайды.

ҚТКФ

Мұнай:

  • Дизель отыны – 7155,611 тонна;
  • Бензин – 24,649 тонн;
  • Ауыр отын – 1 889,529 тонна;
  • Майлау материалдары – 0,857 тонна.

Табиғи газ – 169336,00 м3;

ПКОП

АТАУЫ

2017 жылы

Шикізатты өңдеу

4 685 631 тонна

Реагенттердің 2017 жылғы шығындары

Реагенттер атауы

2017 жылы

Алюминий сульфаты

8 300 кг

С-100 сулы-аммиак

25 204 кг

Аммофос

6 350 кг

DISSOLVAN V 3359 деэмульгатор

4 972 кг

Дихлорэтан

854 кг

ДОДИГЕН-481 С-100 коррозия ингибиторы

1 823 кг

ДОДИГЕН 2808 коррозия ингибиторы

350 кг

HELAMIN 9012H коррозия ингибиторы

9 030 кг

HELAMIN HS 190H коррозия ингибиторы

1 320 кг

НОРАМЕР 2200 тұнба ингибиторы

12 880 кг

Тұз қышқылы (қазан-наурыз)

21 337 кг

Тұз қышқылы

14 700 кг

Тотияйын

2 020 кг

Метилдиэтаноламин

76 247,7 кг

Техникалық күйдіргіш сілті

495 311 кг

Перхлорэтилен

89 379 кг

N-Метиланилин қоспасы

6 310 253 кг

Майлағыш  HiTEC 4140А қоспасы

14 075 кг

BIOSPERSE-250реагенті

1 275 кг

Аммиак селитрасы

6 110 кг

Кальций қосылған сода

7 156 кг

С9005 DEPRUST қайта өңдеу тұзы

10 850 кг

Ameroyal 363 қаттылық тұрақтандырғышы

3 758 кг

Метил-трет-бутилді эфир

2 945 032 кг

ПМХЗ

Негізгі материалдар

Жаңартылмайтын материалдар

Өлшем бірлігі

2017 жылы, саны

Шикізат

+

тонна

4 746 923

Катализаторлар мен адсорбенттер

+

тонна

117,906

Реагенттер

+

тонна

634,9

Күкіртті орауға арналған поэлителенді қағаз қапшықтар

+

дана

473 740

ҚазГПЗ

Дайын өнімдерді өндіру үшін ілеспелі-мұнай және табиғи газдың 727,494 млн м3 қабылданған.

«ҚазГПЗ» ЖШС-те өнімдерді өндіру кезінде жаңартылатын материалдар қолданылмайды.

ӨМГ

Қышқылдар – 1 059,969 тонна; биоцидтер – 95,346 тонна; бактерицидтер – 1 036,228 тонна; балшық тұрақтандырғыштары – 2 561,922 тонна; коррозия ингибиторлары – 149,011 тонна; гель тәріздес агенттер – 85,4501 тонна; беттік-белсенді заттар – 714,197 тонна.

ҚМГ тобында өңделген шикізатпен материалдар пайдаланылмайды.

ӨНДІРІЛЕТІН ӨНІМДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Тұтыну мен өндірудің рационалды модельдерімен қамтамасыз ету.

АМӨЗ

АИ-80-К2 (ТУ 38.001165-2014) автомобиль бензині

р/б

Көрсеткіш атауы

Нормативтік құжат

Норма

 

ТР ТС 013/2011

ТУ 38.001165-2014

Факт, орташа жылдық

2

Қорғасынның массалық концентрациясы, мг/ дм3, артық емес

МЕМСТ Р 51942-2010

5

5

жоқ

8

Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес

МЕМСТ Р 51947-92

500

500

311

12

Бензолдың көлемді үлесі,%, артық емес

МЕМСТ 29040-91

5

1,79

АИ-92-К2 (ТУ 38.001165-2014) автомобиль бензині

р/б №

Көрсеткіш атауы

Әдіске арналған НД

Норма

 

ТР ТС 013/2011

ТУ 38.001165-2014

Факт, орташа жылдық

2

Қорғасынның массалық концентрациясы, мг/ дм3,  артық емес

МЕМСТ Р 51942-2010

5,00

5,00

жоқ

8

Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес

МЕМСТ Р 52660-2006(ЕН ИСО 20884:2004)

500

500

106

12

Бензолдың көлемді үлесі, %, артық емес

МЕМСТ Р ЕН 12177-2008

5

5

2,08

АИ-95-К2 (ТУ 38.001165-2014) автомобиль бензині

р/б №

Көрсеткіш атауы

Әдіске арналған НД

Норма

 

ТР ТС 013/2011

ТУ 38.001165-2014

Факт, орташа жылдық

2

Қорғасынның массалық концентрациясы, мг/ дм3,  артық емес

МЕМСТ Р 51942-2010

5

5

жоқ

8

Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес

МЕМСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004)

500

500

51

12

Бензолдың көлемді үлесі, %, артық емес

МЕМСТ Р ЕН 12177-2008

5

5

2,15

АИ-98-К2 автомобиль бензині (СУПЕР-98 этильденбеген) (МЕМСТ Р 51105-97)

р/б №

Көрсеткіш атауы

Әдіске арналған НД

Норма

 

ТР ТС 013/2011

ТУ 38.001165-2014

Факт, орташа жылдық

2

Қорғасынның концентрациясы, мг/ дм3,  артық емес

28828-90

5

жоқ

5

Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес

МЕМСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004)

500

500

39

6

Бензолдың көлемді үлесі,%, артық емес

МЕМСТ 29040-91

5

5

1,36

Дизель ДТ-З-К2 отыны (ДЗЭЧ-0,05-40 экологиялық таза) (ТУ 38.1011348-2003)

р/б №

Көрсеткіш атауы

Әдіске арналған НД

Норма

 

ТР ТС 013/2011

ТУ 38.001165-2014

Факт, орташа жылдық

6

Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес

МЕМСТ Р 51947-2002

0,05

0,041

 

Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес

 

500

410

ПМХЗ

Көрсеткіштер

К2 бензині

К4 бензині

1. Күкірттің массалық үлесі, мг/кг

90

40

2. Бензолдың көлемді үлесі, %

3,4

0,8

3. Қорғасынның массалық үлесі, мг/дм3

жоқ

жоқ

ҚазТрансГаз компаниялар тобы бойынша 2017 жылы ішіндегі бензолдың, қорғасын мен күкірттің құрамы:

Амангелді тобындағы кенорындардан тартып шығарылатын газдың құрамында бензол, қорғасын мен күкірт болмайды.

Негізгі еншілес және тәуелді ұйымдарда мекенжайлар туралы ақпарат

1-деңгей

Иелену үлесі

Мекенжайы

«ҚазМұнайГаз» БӨ АҚ

63 %

Астана қ., 010000, Қабанбай батыр көшесі, 17

«ҚазТрансГаз» АҚ

100 %

Астана қ.,  А.Бөкейхан көшесі, 12-ғимарат

 «ҚазТрансОйл» АҚ

90 %

Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 19-үй,  Б блогы

 «АМӨЗ» ЖШС

99,53 %

Атырау қ., Қабдолов көшесі, 1

«ММХЗ» ЖШС

100 %

Павлодар қ.,  Химкомбинатовская көшесі, 1

 «ПКОП» ЖШС

99,43 %

Шымкент қ. Қапал Батыр 5 км, 160011

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын шығындар

Шығындар

2014

2015

2016

2017

млн теңге

млн

USD

млн теңге

млн

USD

млн теңге

млн USD

млн теңге

млн USD

Қалдықтармен, шығарындылар мен лақтырындыларды тазартумен байланысты шығындар, барлығы

10 996,7

61,4

7 661,7

34,6

14 185,8

41,5

15 861,5

49

Қалдықтарды өңдеу және орналастыру

4 793,3

26,7

1 858,1

8,4

2 330,6

6,8

4 323,2

13

Шығарындылар мен лақтырындыларды тазарту

2 304,9

12,9

2 515,1

11,3

3 778,3

11,0

4 880,3

15

Парникті газ шығарындылары бойынша құжаттар пакетін әзірлеуге және растауға жұмсалатын шығындар

450,8

2,5

79,9

0,4

52,6

0,15

33,4

0,1

Тиісті жабдықтар мен материалдарды және оларды пайдалану мен техникалық қызмет көрсету үшін қызметтерді амортизациялау, тиісті қызметпен байланысты персоналға жұмсалатын шығындар 

2 430,7

13,6

2 942,9

13,3

7 506,6

22

4 291,9

13

Экологиялық жауапкершілікті сақтандыру

238,0

1,3

238,0

1,0

365,5

1,1

99,0

0,3

Экологиялық шығындарды жоюға жұмсалатын шығындар, құйылуларды жоюға арналған шығындар

1 079,1

6,0

27,8

0,1

152,1

0,45

1,3

0,004

ҚОҚ саласындағы өтемақылық іс-шараларға жұмсалатын шығындар

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2 232,2

7

Қоршаған ортаға әсерлерді болдырмауға арналған инвестиция және экологиялық менеджмент, барлығы

1 303,4

7,3

1 354,6

6,1

1 394,7

4,08

3 021,9

9,3

Қызметкерлерді оқытуға және дайындауға арналған персонал

21,7

0,1

9,7

0,04

246,3

0,7

1 028,6

3,2

Экологиялық менеджмент жүйесі үшін сыртқы қызметтер

15,1

0,08

11,2

0,05

7,8

0,02

754,8

2,3

Менеджмент жүйесін ішкі сертификаттау

24,9

0,1

38,8

0,2

33,5

0,09

 

 

Экологиялық менеджмент саласындағы жалпы қызметке арналған персонал

5,3

0,03

4,3

0,02

2,1

0,006

11,5

0,04

Зерттеулер мен әзірлемелер

351,5

1,9

376,1

1,7

263,1

0,76

807,0

2,5

Неғұрлым таза технологияларды енгізуге арналған қосымша шығындар

4,2

0,02

6,5

0,03

0,0

0,0

0

0

«Жасыл сатып алуларға» жұмсалатын қосымша шығындар

7,6

0,04

5,1

0,02

6,1

0,01

58,0

0,2

Экологиялық менеджментпен байланысты басқа шығындар

873,0

4,9

903,0

4,1

835,6

2,5

362,1

1,1

Экологиялық төлемдер (нормативтік)

 

2014

2015

2016

2017

млн теңге

USD

млн теңге

USD

млн теңге

USD

млн теңге

USD

ІМГ жалындатып жағудан атмосфераға бөлінетін шығарындылар

2 074

11 574 306

3 340

15 063 365

4 325

12 655 820

3 886

11 917 244

Атмосфераға бөлінетін шығарындылар (ІМГ жалындатып жағусыз)

860

4 779 375

1 087

4 902 359

1 064

3 113 478

1 217

3 733 852

Судың ластануы

51

284 614

38

171 379

40

117 048

43

131 125

Қалдықтарды орналастыру

431

2 405 268

514

2 318 135

412

1 205 595

178

547 228

2017 жылы ішіндегі экологиялық төлемдер құрылымы, млн теңге

Экологиялық индикаторлар

 

Өндіру

Тасымалдау

Өңдеу

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Парникті газ шығарындылары (ПГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГ тікелей лақтырындылары (CO2, млн тонна) 

2,4

2,9

2,8

2,7

0,8

0,6

0,7

0,7

2,6

2,6

3,1

3,2

ПГ шығарындыларының қарқындылығы  (КСШ 1000 тоннасына шаққанда  CO2 тоннасы)

110

120

115

110

181

181

219

221

ІМГ жағу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалындатып жағу (млн тонна CO2)

0,5

0,7

0,7

0,7

 

 

Өндірілген КСШ бірлігіне жағылған газ мөлшері (өндірілген КСШ тоннасына шаққанда 1000 тонна)

9,0

12,0

12,0

11,0

 

 

Жалындатып жағу (млн м3)

0,2

0,3

0,3

0,3

 

 

Энергиялық сыйымдылығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергияны тұтыну (млн ГДж)

41,4

40,7

39,1

33,2

32,3

37,4

42,4

40,2

43,0

Энергия ресурстарын меншікті тұтыну ( өндірілген КСШ тоннасына шаққанда Гдж )

1,80

1,73

1,62

3,0

2,9

3,0

Ластаушы заттардың шығарындылары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күкірт тотығы (SOx) (мың тонна SO2)

4,8

7,0

9,0

7,8

0,4

0,3

0,4

0,2

8,7

9,4

7,5

6,8

Азот тотығы (NOx) (мың тонна NO2)

3,7

5,5

6,1

6,3

3,3

2,7

3,2

3,5

6,1

5,0

3,5

3,9

Құйылулар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рұқсат етілмеген кесулер – көлемі (мың тонна)

Рұқсат етілмеген кесулер – саны

1

12

14

3

6

Мұнай құйылулары – көлемі (құрлықта) (мың тонна)

4,5

1,6

1,7

Су

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су жинаудың жалпы көлемі (млн м3)

49,1

50,6

49,6

49,4

28,6

29,1

29,2

30,9

8,9

10,6

10,7

12,2

Суды тарту – көлемі (млн м3)

0,9

0,8

0,8

1,1

1,2

1,02

1,2

1,4

6,0

6,28

6,8

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалдықтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қауіпті  (мың тонна)

82

221

195

273

7,3

6,8

8,8

8,9

52

119

38

41,2

Қауіпті емес (мың  тонна)

20

9,1

6,7

2,7

8,1

6,4

6,6

3,4

20

12

11

6,6

Барлық қалдықтар (мың тонна)

103

230

202

276

15

13

15

12,3

72

132

49

47,8

*соның ішінде бұрғылау қалдықтары, құрлықта (мың тонна)

284

353

151

186

* соның ішінде бұрғылау қалдықтары, теңізде (мың тонна)

2,0

2

0

2,05

Каспий теңізінің табиғат ресурстарының экологиялық сезгіштік деңгейлері

Экологиялық сезгіштік деңгейі

Анықтама

1

2

Су өсімдігі

Жоғары

Планктон үшін – сәуір-қазан мерзімінде  және тереңдігі 3–5 м таяз су аймағында

Макрофиттер үшін – өсімдіктердің даму мерзімінде (мамыр-маусым) және түрлердің мол болуы кезінде, тереңдігі 4 м таяз су аймағында

Орташа

Планктон үшін–сәуір-қазан мерзімінде  және тереңдігі 5–9 м аймағында

Макрофиттер үшін – шілде-қарашада псевдолиторалдық аймақта және түрлердің мол болуы кезінде, тереңдігі 4 м таяз су аймағында, ал сәуір-мамырда – осы аймақта, бірақ өсімдіктердің шоғырлануы жоғарғы емес кезінде

Төмен

Планктон үшін – наурыз-қараша мерзімінде,  тереңдігі 3–5 м таяз су аймағында Сәуір-қазанда псевдолиторалдық аймақта және тереңдігі 3 м-ге дейінгі таяз су аймағында

Макрофиттер үшін – сәуір-қараша – тереңдігі 4–9 м теңіз акваториясында

Минимум

Планктон үшін – желтоқсан-наурызда барлық теңіз акваториясы бойынша

Макрофиттер үшін – желтоқсан-наурызда Солтүстік Каспийдің барлық акваториясы бойынша

Бентос

Жоғары

Көктемгі көбею мерзімінде (мамыр-маусымның ортасы) Солтүстік-Шығыс Каспийдің тереңдігі 3–5 м таяз су аймағында

Орташа

1. Осы учаскелерде және жоғары учаскелерде, бірақ маусым мен тамыз аралығы мерзімінде

2. Солтүстік-Шығыс Каспийдің барлық акваториясы бойынш атамыз мен қыркүйек аралығы мерзімінде

Төмен

1. Көктемгі көбею мерзімінде (мамыр-маусымның ортасы) псевдолиторалдық аймақта (0–2 м) және таяз су аймағында (кемінде 3 м)

2. Осы учаскелерде, бірақ қазан мен қараша аралығы мерзімінде

Минимум

Желтоқсан – наурызда Каспийдің барлық акваториясы бойынша

Балықтар

Жоғары

Бекіре балықтар үшін: көктемгі уылдырық шашу кезінде (10 наурыз – 30 маусым) өзен сағасының шығыңқы бөліктерінен 20 км дейінгі ара қашықтықтағы Еділ мен Орал арасындағы аймақта, ал Орал мен Ембі арасындағы учаскеде – жағалау сызығынан 15 км-ге дейін.

Майшабақ балықтар үшін (көзі үлкен және солтүстік  каспийлі қарынсаулар, долгинск майшабағы) – Солтүстік-Шығыс Каспийдің таяз су аймағында (1 - 3 м) уылдырық шашу кезінде және уылдырықтың даму кезінде наурыз – маусымның ортасы кезеңінде.

Частик балықтар үшін (қызылқанат, жайын) – өсімдіктер өсетін шығанақтарда, уылдырық шашу кезінде және уылдырықтың даму кезінде (мамыр – маусым)

Орташа

Жоғары учаскелердегі сияқты осындай мерзімде, бірақ теңіздің басқа учаскелері үшін.

Сезгіштігі жоғары аймақта – жазда – күзде

Төмен

Сезгіштігі жоғары аймақтан ерекшеленетін тереңдігі 7 м-ге дейінгі таяз су учаскелерінде, шілде – қараша аралығы мерзімінде

Минимум

Тереңдігі> 7 м учаскелерде, жаз – күз мезгілінде

Солтүстік Каспийдің барлық акваториясы бойынша желтоқсан – ақпан кезеңінде

Құстар

Жоғары

Аққулар мен үйректер үшін  – ұя салу мен түлеу мерзімінде  (сәуір – 15 шілде), қамыс қопасында

Балықшы құстар үшін  – ұя салу мерзімінде (1 сәуір – 15 шілде), қамыс қопасында

Орташа

Аққулар мен үйректер үшін – сезгіштігі жоғары мерзімде, құстар аз шоғырланған учаскерлерде немесе құстардың түлеуі біткен мерзімінде (15 шілде – тамыздың соңы) тығыз өскен қамыс қопасы бар учаскелерде  

Балықшы құстар үшін – ұя салу мерзімінде, бірақ құстар аз шоғырланған учаскерлерде (сирек өскен қамыс қопасында)

Төмен

Аққулар мен үйректер, балықшы құстар үшін – ұшып келу мерзімінде ұя салу аймағынан тыс учаскелерде

Минимум

Аққулар мен үйректер үшін  – қыста

Құстардың басқа түрлері үшін  – қыста және ұя салу мерзімінен ерекшеленетін мерзімде

Итбалықтар

Жоғары

Қазан мен наурыз аралығында – Каспийдің акваториясы бойынша аралда және  мұзды жатақтарында, жануарлар жоғары шоғырланған кезде көбею мерзімінде

Орташа

Сәуір мен мамыр аралығында жануарлар шағын шоғырланған кезде аралда және  мұзды жатақтарында

Маусым мен қыркүйек аралығында аңдардың қоректену мерзімінде жаппай түнектері бар құмды мүйістерде, аралдарда, шалықтарда

Төмен

Орташа учаске сияқты осындай, бірақ сирек шоғырланған таралу аймағымен  шекаралас популяция бөлігінде

Минимум

Жеке дара түрлері кездесетін акватория учаскелері үшін

ЕСЕПТЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ШЕКАРАЛАР, РҰҚСАТТАР, СТАНДАРТТАР МЕН ӘДІСНАМАЛАР.

«Экологиялық баланс» бөлімі

Аталған бөлімде келтірілген GRI 103-1, GRI 103-2 и GRI 103-3 келесі: GRI З01-3, 302-1, 302-3, 302-4, 303-1, 303-2, 303-3, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 305-1, 305-4, 305-5 305-7, 306-1, 306-2,306-3, 306-4, 306-5, 307-1, 308-1, 308-2, OG4, OG5, OG6, OG7, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4 көрсеткіштерге таралады. Тақырыптарды басқарудың өзіндік ерекшеліктері болған жағдайда GRI 103-1, GRI 103-2 мен GRI 103-3 тиісті бөлімдерде неғұрлым толық баяндалады.

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар

ҚМГ Барлау Өндіру АҚ шекарасы («Өзенмұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Қаражамбасмұнай» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қазақ ГПЗ» ЖШС, «ӨзенМұнайСервис» ЖШС), «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Қазақойл Ақтөбе» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ, «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ, «Oil Construction Company» ЖШС, «Oil Services Company» ЖШС, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС, «KMG Systems & Services» ЖШС, «ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ, «Атырау МӨЗ» ЖШС, «Павлодар МХЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «ҚМГ-Өнімдері» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС).

Энергетикалық ресурстарда пайдалану

Аталған бөлімнің шекараларын МЭТ (Мемлекеттік энергетикалық тізілім) субъектілері болып табылатын 15 ЕТҰ құрайды, олар Топтағы кәсіпорындардың энергия сыйымдылығын барынша толық көлемде көрсетеді. Отын-энергетикалық ресурстарды тұтыну жөніндегі деректер және т.б., егер өзгесі белгіленбесе, тікелей тұтынуды білдіреді. Ақпарат «Мұнай және газ өндіру», «Мұнай және газ тасымалдау» және «Мұнай және газ өңдеу» бизнес бағыттары бойынша жеке-жеке ашылады.

«Мұнай және газ өндіру» – «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Ембі-мұнайгаз» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қаражамбас-мұнай» АҚ, «ҚазГПЗ» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Қазақойл Ақтөбе» АҚ.

«Мұнай және газ тасымалдау» – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ,«ҚазТрансОйл» АҚ.

«Мұнай және газ өңдеу» – «Атырау МӨЗ» ЖШС, «Павлодар МӨЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС.

Су ресурстарын пайдалану

Шекаралары: «Қазақойл Ақтөбе» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қаражамбасмұнай» АҚ,«ҚазГПЗ» ЖШС, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ, «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ, «Павлодар МХЗ» ЖШС, «Атырау МӨЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС, «Н» Оперейтинг компани» ЖШС, «Жамбыл Петролеум» ЖШС, «Өзенмұнайсервис» ЖШС, «Oil Construction Company» ЖШС, «Oil Services Company» ЖШС – аталған еншілес және тәуелді компаниялар ҚМГ-нің негізгі операциялық активтері болып табылады және Қазақстанның су ресурстарын пайдалануға маңызды әсерін тигізеді.

Биоәртүрліліктерді сақтау және экологиялық мониторингтеу

Биоәртүрлілік бойынша көрсеткіштер шекарасы (GRI 304-3 басқа) тек өндірістік қызметті қамтиды (ішкі шекаралар – ЕТҰ, онда өндірістік қызмет жүргізілетін: Сәтпаев, Жамбыл, Қансу, Өріктау, КОА) экологиялық сезгіш өңірлерде (ішкі шекаралары – жергілікті қауымдастықтар, КСКМ, Новинский мемлекеттік табиғат қорығы, Кендерлі-Қаясан қорық аймағы, Үстірт мемлекеттік табиғат қорығы, «Көкжиде – Құмжарған» жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғат кешені қорықшасы)

Биоәртүрлілікті сақтауға қосатын үлесіміз

Шекаралары 304-3: аталған есепке қосылған «Петро Казахстан Ойл Продактс» ЖШС басқа, қатысу үлесі 50 %-дан артық ЕТҰ.

Біздің теңіздегі операцияларымыз

Шекаралары: ҚМГ иелену үлесі>50 % бар ЕТҰ, КСКМ өндірістік операцияларды жүзеге асыратын (ішкі), КСКМ теңіз учаскелері мен жергілікті қауымдастықтар (ішкі).

Климаттың өзгеруі және атмосфералық ауаның сапасы

Бөлім шекаралары ҚМГ келесі барынша ірі еншілес және тәуелді ұйымдарын қамтиды, олар атмосфераға бөлінетін ластағыш заттардың барынша маңызды шығарынды көздері болып табылады: «Қазахойл Ақтөбе» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қаражамбасмұнай» АҚ, «ҚазГПЗ» ЖШС, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ, «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ, «ПМХЗ» ЖШС, «АМӨЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС, «Н» Оперейтинг компани» ЖШС, «Жамбыл Петролеум» ЖШС.

Ілеспелі мұнай газын кәдеге жарату

Бөлім шекаралары ҚМГ-нің келесі дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында ҚМГ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі барынша ірі еншілес және тәуелді ұйымдарын, сондай-ақ ҚМГ олардың қызметін бақылауға құқылы заңды тұлғаларды қамтиды: «Қазақойл Ақтөбе» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қаражамбасмұнай» АҚ.

Аталған бөлімде өндіру секторындағы компаниялар бойынша мәліметтер баяндалған, онда ілеспелі мұнай газын өндірумен және пайдалы пайдаланумен байланысты процестер орындалады.

Қалдықтарды басқару

Шекаралары: «Қазақойл Ақтөбе» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қаражамбасмұнай» АҚ, «ҚазГПЗ» ЖШС, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ компаниялар тобы, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ, «ПМХЗ» ЖШС, «АМӨЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС, «Н» Оперейтинг компани» ЖШС, «Жамбыл Петролеум» ЖШС, «Өзенмұнайсервис» ЖШС, «Oil Construction Company» ЖШС, «Oil Services Company» ЖШС – аталған еншілес және тәуелді компаниялар ҚМГ-нің негізгі операциялық активтері болып табылады және Қазақстанның су ресурстарын пайдалануға маңызды әсерін тигізеді.

Отын құрамындағы қорғасын, бензол және күкірт

Шекаралары: «Павлодар МХЗ» ЖШС, «Атырау МӨЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС, «КазТрансГаз» АҚ.

Экологиялық талаптарға сәйкестігі

Бөлім шекаралары ҚМГ-нің келесі дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында ҚМГ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі барынша ірі еншілес және тәуелді ұйымдарын, сондай-ақ ҚМГ олардың қызметін бақылауға құқылы заңды тұлғаларды қамтиды: «Қазақойл Ақтөбе» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қаражамбасмұнай» АҚ, «ҚазГПЗ» ЖШС, «Өріктау Оперей-тинг» ЖШС, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ, «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ, «ПМХЗ» ЖШС, «АМӨЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС, «Н» Оперейтинг компани» ЖШС, «Жамбыл Петролеум» ЖШС.

ЕҚжЕҚ бойынша көрсеткіштер

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша берілген көрсеткіштердің шекаралары аталған есепке қосылған «Петро Казахстан Ойл Продактс» ЖШС басқа, қатысу үлесі 50 %-дан артық ҚМГ активтерінің деректерін енгізеді.

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша дайындық пен құрылу

Шекаралары: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ КО (ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ блогы).

«Барлау өндіру» бизнес-бағыты:

«Қазгермұнай» БК ЖШС, «Қазақойл Ақтөбе» АҚ, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ, «Жамбыл Петролеум» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Н» Оперейтинг компани» ЖШС, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС.

«Тасымалдау» бизнес-бағыты:

«ҚазТрансОйл» АҚ, «КазТрансГаз» АҚ ОА, «Интергаз Центральная Азия» АҚ, «ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС, «Амангелді Газ» АҚ, «КазТрансГаз Аймак» АҚ, «Азиатский Газопровод» ЖШС, Бейнеу – Шымкент газқұбыры, «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ, «KMG Systems & Services» ЖШС.

«Өңдеу және маркетинг» бизнес-бағыты:

«ҚазМұнайГаз» – өңдеу және маркетинг» АҚ ОА, «Атырау МӨЗ» ЖШС, «Павлодар МХЗ» ЖШС, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «CASPIBITUM» БК ЖШС.

«Сервис»бизнес-бағыты:

«ҚазМұнайГаз-Сервис» АҚ, «Евро-Азия Эйр» авиакомпаниясы, «ТеңізСервис» ЖШС, «KMG Security» ЖШС, «KMG Drilling & Service» ЖШС, «Oil Construction Company» ЖШС, «Oil Services Company» ЖШС, «Oil Transport Corporation»ЖШС, «Мұнайтелеком» ЖШС, «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС, «ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау технологиялары ғылыми-зерттеу институты

Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі

Шекаралары: «ҚазТрансГаз-Аймақ» АҚ, «ҚМГ-Өнімдері» ЖШС.

Мұнайдың құйылуын болдырмау

Шекаралары: аталған есепке қосылған «Петро Казахстан Ойл Продактс» ЖШС басқа, қатысу үлесі 50 %-дан артық жер үстіндегі учаскелерде өндірістік операцияларды жүзеге асыратын ЕТҰ.

Су ресурстарын пайдалану

Суды жинау, суды пайдалану және суды бұруды талдау IOGP және IPIECA есептілік талаптарына сәйкестікте жүргізіледі. Осы талаптар негізінде ЕТҰ-дан келіп түсетін экологиялық ақпаратты ұсыну нысандары әзірленген. Сондай-ақ сандық ақпаратпен қатар кенорындарда және мұнай өңдейтін зауыттарда су ресурстарын өлшеу әдістері, есепке алу аспаптары және суды пайдаланудың технологиялық ерекшеліктері туралы мәліметтер ескеріледі.

ПМХЗ қалалық ЖЭС-нан буды сатып алады. Бұл ретте конденсатты ЖЭС-на қайтару шамамен 30 %-ды құрайды, қайтарылған конденсатты есепке алу аспабымен жүргізіледі. Қалған конденсат 2016 жылдан бастап ПМХЗ су жинау бөлігі ретінде есептік әдіспен ескеріледі. Сондықтан, АМӨЗ мен ПКОП үшін табиғат көздерінен алынған тікелей су жинау, ал ПМХЗ үшін қалалық сумен жабдықтау жүйесінен су жинау, сонымен қатар конденсатты және химиялық тазартылған суды қайтармау түрінде Ертіс өзенінен қалалық ЖЭС арқылы жанама су жинау болып табылады.

ҚазТрансОйл компаниясы Қазақстанның жері құрғақ Атырау және Маңғыстау облыстарына суды пайдалану үшін Астрахань – Маңғышлақ су құбыры бойымен Еділ өзенінің суынан бұруды жүзеге асырады. КТО жинап алынған судың 90 %-ын басқа суды пайдаланушыларға пайдаланусыз береді. КТО 2017 жылы ҚМГ тобындағы компанияларға 8,1 млн м3 су берді. Сондықтан компаниялардың барлық тобы бойынша тиісті нақты көріністегі су жинаудың қосынды мәндерін алу үшін КТО-ның ҚМГ басқа компанияларына берген суын есепке алмау қажет. Сондай-ақ, осы себептен компаниялар тобы бойынша нақты су жинау сомасы бизнес-бағыттары бойынша су жинау көлемінің сомасына тең болмайды.

Аталған параметрді тексеру үшін ҚР нормативтік құжаттары: кодекстер, қаулылар, жарлықтар және т.б. пайдаланылады. Барлық аталған су объектілері бойынша нормативтік талаптарға сәйкес табиғат қорғау іс-шаралары жүргізіледі, суды жинауға уәкілетті органда рұқсат алынады. Тоқсан сайынғы негізде ауа, топырақ, беттік сулар мен атмосфераны мониторингтеу жүргізіледі. Жерасты суларының ластануын болдырмау және мониторингтеу үшін мониторингтік ұңғымаларға бұрғылау жүргізілген.

Қайтадан пайдаланылатын сулар деп тазартудан өткізілген (механикалық/биологиялық) ағынды сулардың және кәсіпорынның қажеттіліктері үшін (жүйені толықтыру, суару, көліктік жуу және т.б.) қайтадан пайдаланылатын сулардың көлемі түсіндіріледі. Өлшеу аспаптарымен тікелей өлшенеді.

Айналма сулар деп мұнай және газ өңдеу зауыттарындағы қондырғыларда белгілі бір циклдер санынан өткен су айналымы жүйесіндегі судың гипотетикалық көлемі түсіндіріледі. Барлық қондырғылар бойынша белгілі бір уақыт аралығында судың осы циклдерінен өткен санына көбейтілген айналым жүйесінің қосынды көлемі ретінде есептеледі (бұл жағдайда 2017 жылы). Судың гипотетикалық көлемі бойынша МӨЗ-дағы барлық қондырғылар жұмысына, егер оларда су айналымы жүйесі болмағанда, оң әсерін тигізер еді. Сондықтан жалпы су жинау көлемінен айналма судың проценті туралы ақпарат аз.

Есепте жариялау үшін Өңдеу бағыты бойынша жалпы су жинау көлемінен қайтадан пайдаланылатын сулар проценті – 35 % деп беру ұсынылған, өйткені бұл процестің нақты көрінісін анық береді, Компанияның суды тазарту және қайтадан пайдалану бойынша нақты техникалық мүмкіндіктерін көрсете алады.

«Әлеуметтік жауапкершілік» бөлімі

Бөлімнің шекаралары ҚМГ-нің келесі дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында ҚМГ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілібарынша ірі еншілес және тәуелді ұйымдарын, сондай-ақ ҚМГ олардың қызметін бақылауға құқылы заңды тұлғаларды қамтиды.

Аббревиатуралар

АГТКС

Автомобильді газ толтыру компрессорлық станция

АЗС

Автомобильдерге май құю станциясы

АМӨЗ

Атырау мұнай өңдеу зауыты

АМС

«Ақтаумұнайсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

АҚ

Акционерлік қоғам

ЖОО

Жоғары оқу орны

ГМБ

Жаһандық метандық бастама

ЕТҰ

Еншілес-тәуелді ұйымдар

ЖКО

Жол-көлік оқиғасы

ЕҰУ

Еуразия ұлттық университеті

ИЦА

«Интергаз Центральная Азия» акционерлік қоғамы

ҚазГПЗ

«Қазақ газ өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҚазҰТУ

Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті

ҚБТУ

Қазақстан-Британ Техникалық Университеті

КИМЭП

Қазақстандық менеджмент, экономика және жоспарлау институты

ҚМГ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

ҚМТ

«ҚазмұнайТеңіз» теңіз мұнай компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

КОА

 «ҚазақОйлАқтөбе» акционерлік қоғамы

КПГ

Компримирленген табиғи газ

ҚНК

Қызметтің негізгі көрсеткіші

КТО

«КазТрансОйл» акционерлік қоғамы

МАҚЖ

Мұнайдың апатты құйылуларын жою

млн

Миллиондар

ММГ

«Маңғыстаумұнайгаз»акционерлік қоғамы

ХҚПС

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары

ҰК

Ұлттық компания

ҚОӘБ

Қоршаған ортаға әсерлерді бағалау

ӨМГ

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы

БҰҰ

Біріккен ұлттар ұйымы

ЕҚжҚОҚ

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу

ТДЕ

Тұрақты даму туралы есеп

ЖАА

Жария акционерлік қоғам

ПКОП

«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкент МӨЗ)

ІМГ

Ілеспелі мұнай газы

ПМХЗ

«Павлодар мұнай-химия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҚР

Қазақстан Республикасы

ІАҚ

Ішкі аудит қызметі

ДК

Директорлар кеңесі

БАҚ

Бұқаралық ақпарат құралдары

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ОЭР

Отын-энергетикалық ресурстар

КСШ

Көмірсутекті шикізат

ЕТҚ

Еңбекке ақы төлеу қоры

ТЖ

Төтенше жағдайлар

ЕМГ

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы

FAR

100 миллион адам-сағатына шаққанда өлім оқиғаларының коэффициенті

GRI

Global Reporting Initiative (Тұрақты даму саласындағы есептілік жөніндегі нұсқаулық)

IAOT

Халықаралық мұнай тасымалдау қауымдастығы

IOGP

Халықаралық мұнай өндірушілер қауымдастығы

LTIR

1 миллион адам-сағатына шаққанда жұмыс уақытын жоғалтатын жарақаттанушылық оқиғаларының коэффициенті

OSRL

Oil Spill Response Limited

2017 ЖЫЛЫ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРҒА САУАЛНАМА ЖҮРГІЗУ

2017 жылы ішінде Тұрақты даму туралы есеп үшін маңыздылықты бағалау жөніндегі сауалнама жүргізуге қатысқан сырт-қы ұйымдардың тізбесі:

1

«Өндіру және бұрғылау технологиясы» ғылыми-зерттеу институты» ЖШС

2

«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ

3

KAZENERGY қауымдастығы

4

«Мұнай және Газ ақпараттық-талдау орталығы» АҚ

5

PriceWaterhouseCoopers Advisory LLP

6

Қазақстан жаңартылатын энергия қауымдастығы

7

«Астана қаласы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» ММ

8

Қазақстан Республикасы кәсіпродақтар федерациясы

9

«Атамекен» ҚР ҰКП

10

«Делойт ТУШ СНГ» ЖАҚ

11

 «Астана Экспо-2017» ҰК АҚ

12

Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.

13

«Астана қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ

14

ҚР Инвестициялар жәене даму министрлігінің Инвестициялар жөніндегі комитеті

15

Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

16

ҚР Инвестициялар жәене даму министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті

17

БҰҰ Даму бағдарламасы

18

Тұрақты дамуға арналған қазақстандық табиғат пайдаланушылар қауымдастығы

19

«КИНГ» АҚ

20

Ernst & Young