ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ҮЛЕС
01
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ҮЛЕС02
ТӨМЕН КӨМІРТЕКТІ ДАМУ2018 жылы өндірілетін (өндірілетін) жаңартылатын энергияның жалпы көлемі, көздер бойынша бөліністе:

678,53 Гкал
Жылу сорғыларымен геотермалды (жылу) энергияны өндіру
103 572 кВт•ч
Күн панельдерінің электр энергиясын өндіруі
240 900 кВт•ч
Электр энергиясын термоэнергогенераторлармен (ТЭГ – Ренкин циклі) өндіру
03
ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК

Құрылған және бөлінген экономикалық құн*
Көрсеткіш Өлш. бірл. 2016 2017 2018
Құрылған тікелей экономикалық құн (жиынтық кірістер) млрд теңге 4 035 5 451 7 905
Бөлінген экономикалық құн (жиынтық шығыстар) млрд теңге 3 675 4 926 7 211
Бөлінбеген экономикалық құн (пайда) млрд теңге 360 525 694
Басқа да салықтар мен төлемдер (КТС-сыз) млрд теңге 781 914 1258
Төленген табыс салығы млрд теңге 106 113 186
Капитал өнім берушілеріне төлемдер млрд теңге 294 275 291
* Деректер Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) бойынша жасалған ҚМГ аудиттелген қаржылық есептілігінен алынды. GRI Standards (201-1) сәйкес Экономикалық нәтижелілік көрсеткіштері келтірілген.

Әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы аударымдары

Көрсеткіш Өлш. бірл. 2016 2017 2018
Әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы жарналары млрд теңге 43 52 52

Тікелей емес экономикалық әсер

2016–2018 жылдардағы күрделі қаржы салымдары
Өлш. бірл. 2016 2017 2018
Күрделі ақша салымдары млрд теңге 554 669 628
04
САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
ҚР резидент компанияларынан сатып алу сомасы
млрд теңге
Жыл Жиыны Тауарлар Жұмыстар мен қызметтер
2016 1 602,5 637,5 965
2017 2 257,9 775,1 1 482,8
2018 2 280,8 739,8 1 541

Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жалпы сомасы және жергілікті қамту үлесі, млрд теңге
Тауарлар Жұмыстар мен қызметтер
Жыл Жиыны ЖҚ үлесі, % Сомасы ЖҚ үлесі, % Сомасы ЖҚ үлесі, %
2016 1 870 76 721 83 1 149 71
2017 2 553 75 863 79 1 690 73
2018 2 428 79 824 77 1 604 80
Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында ҚМГ-ға тікелей немесе жанама тиесілі және «Самұрық-Қазына» АҚ
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларының субъектілері болып табылатын ҚМГ-нің барлық еншілес ұйымдары бойынша шоғырландырылған деректерді көрсетеді.
05
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ